เกี่ยวกับเบิร์ด เฉลิมพร โพสพพิทักษ์วงศ์

ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมพร โพสพพิทักษ์วงศ์

BIRD 

จบการศึกษา ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จาก มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

  • ปี 2011 เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์
  • ปี 2012 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ปี 2014 ฟรีแลนด์
  • ปี 2016 โปรแกรมเมอร์ KMUTT
  • ปี 2016-ปัจจุบัน โปรแกรมเมอร์ บริษัท แอสไพรอน จำกัด